Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Hva innebærer vakt?.

Instruks for foreldrevakt

 1. Foreldrevakten skal møte fram minimum 10 minutter før skolekorpsets øvelser starter.
 2. Foreldrevakten skal ved ankomst melde seg for styrevakten. Etter dette skal han/hun sørge for at alle klasserom som korpset disponerer blir åpnet og klargjort. Styrevakten har nøkkel til dørene.
 3. Under øvelsene skal foreldrevakten jevnlig påse at uvedkommende ikke oppholder seg i skolens ganger eller oppholdsrom. Vakten skal i slike tilfelle vise vedkommende bort, og eventuelt tilkalle styrevakten hvis nødvendig.
 4. Foreldrevakten skal også påse at uvedkommende bråker utenfor vinduene til de klasserommene korpset disponerer til øvelsene. Likeledes skal foreldrevakten jevnlig holde med øye med korpsmedlemmenes sykler slik at disse ikke blir skadet eller stjålet.
 5. Når øvelsene er avsluttet skal foreldrevakten kontrollere hvert enkelt klasserom som korpset har benyttet. Hvis tavlene har vært brukt skal disse vaskes. Benytt ikke såpe til å rengjøre tavlene! Det skal videre kontrolleres at pulter og stoler står på plass i de enkelte klasserom. Sjekk at alle vinduer er lukket, slå av lyset, og lås klasserommet.
 6. Ved fellesøvelser i gymnastikksalen (onsdager) skal foreldrevakten påse at ingen av korpsets medlemmer går inn i salen med utesko. Ved øvelsens slutt skal foreldrevakten påse at korpsmedlemmene tar med seg hver sin stol ut av salen og setter denne på plass. Vakten skal videre påse at de enkelte medlemmene rydder med seg instrumenter, notestativer og annet tilbehør.
 7. Foreldrevakten må selv sørge for å bytte med andre hvis tidspunktet på vaktlisten ikke passer.

Instruks for styrevakt

 1. Styrevakten kontakter foreldrevakten senest dagen før og minner om vakten.
 2. Styrevakten skal møte fram 15 minutter før øvelsene starter. Nøkkel til skolen og korpsets mobiltelefon hentes der dette er avtalt i styret.
 3. Korpsets mobiltelefon skal slåes på så snart som mulig, og helst i god tid før øvelsen begynner.
 4. Styrevakten sørger for at styrerommet er låst opp. På øvelsesdager med instruksjon skal styrevakten i prinsippet oppholde seg på dette rommet så lenge øvelsene pågår. På øvelsedager hvor hovedkorpset øver skal styrevakten oppholde seg i øvelserommet for å hjelpe dirigenten med ro og orden.
 5. Det påligger styrevakten å ha ansvaret for at de nødvendige klasserom klargjøres før øvelsene begynner. Dette arbeidet utføres av foreldrevakten.
 6. Såfremt noteforvalter, materialforvalter og uniformsansvarlig ikke er til stede på øvelsen, skal styrevakten være behjelpelig med å finne noter, kopiere, finne fram tilbehør og rekvisita til instrumentene, osv. Styrevakt skal eventuelt formidle beskjed til de som har ansvaret for dette.
 7. Hvis korpsets leder ikke er til stede på øvelsen skal styrevakten sørge for at eventuelle beskjeder fra dirigent til leder blir overlevert snarest etter øvelsen.
 8. Ved avsluttet øvelse i gymnastikksalen skal styrevakten overbringe eventuelle beskjeder til korpset. Styrevakten påser i samarbeid med foreldrevakten at musikantene får med seg alt hjem etter samspillet, og at stolene de har benyttet i gymnastikksalen settes på plass etter bruk.
 9. Styrevakten har ansvaret for utdeling av alle beskjeder, også til de som ikke er til stede på øvelsen. Styrevakten er ansvarlig for at frammøteprotokollen og loggbok fylles ut.
 10. Styrevakten skal holde oppsyn med instruksjonen, og påse at alle instruktører utfører sitt arbeide i henhold til avtale.
 11. Styrevakten skal signere på instruktørenes timelister for å attestere fremmøte og gjennomført instruksjon.
 12. Styrevakten skal, så sant hun/han ikke er opptatt med andre gjøremål, være foreldrevakten behjelpelig med vakthold.
 13. Etter avsluttet øvelse skal alle dører og vinduer lukkes og kontrolleres. Alt lys skal slåes av.
 14. Når skolen er forsvarlig låst skal nøkkel og mobiltelefon leveres tilbake.
Back to Top

Granly Skolekorps

 • Postboks 17, 3199 Borre
 • styret@granlyskolekorps.no
 • Konto: 7159.05.23121
 • Leder: Kristine Ynnesdal
 • Telefon: 41 23 59 01