Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Styreverv.

Leder

Lederen har det overordnede ansvar for korpsets totale virksomhet, med unntak av det musikalske, der dirigenten har ansvaret.

Lederens ansvar omfatter dermed:

 • Koordinering av alle aktiviteter
 • Delegering av ansvar og oppgaver
 • Økonomisk oversikt og oppfølging mot budsjettet. (Kasserer er ansvarlig for å fremskaffe de nødvendige data.)
 • Daglig drift, dvs påse at gruppeøvelser og samspill fungerer som planlagt.
 • Sørge for å få engasjert instruktører og dirigent.
 • Rekruttering for å sikre korpsets videre eksistens.
 • Opplæringstilbud til korpsets medlemmer (f.eks.Sommerskolen)
 • Samarbeid mellom medlemmene i styret.
 • Oppfølging av de enkelte styremedlemmer for å sikre at alle oppgaver blir utført.
 • Samarbeid mellom styre, korps, instruktører, dirigent og foreldre.
 • Korpsets forbindelse utad: andre korps i kommunen, Norgens Musikkorps Forbund, Vestfold krets av NMF mm.
 • Tale korpsets sak utad, f.eks. ovenfor kommunale myndigheter.

Nestleder

Nestleder overtar lederens oppgaver når vedkommende ikke er til stede.

Nestleder samarbeider med lederen, og delegeres deler av lederens oppgaver.

De oppgavene som normalt er delegert til nestleder er:

 • Ansvar for engasjering av instruktører.
 • Oppfølging av instruksjonsarbeidet.
 • Etablering av time- og romplaner for å strukturere instruksjonstimene.
 • Være nærmeste kontaktperson for Juniorkorpset.

Korpsleder

Korpslederen har ansvaret for at korpset fungerer, både under øvelse og ved oppdrag. Hans/hennes ansvar omfatter dermed:

 • Sørge for at korpset har kjennskap til hva som skal spilles og i hvilken rekkefølge.
 • Sørge for at korpset er på «rett sted til rett tid»
 • Arrangere transport av instrumenter osv når dette er nødvendig, eventuelt ved hjelp av andre.
 • Være nærmeste kontakt for korpsets medlemmer under oppdrag og turer.
 • Lede korpset under all representasjon og oppdrag.
 • Sammen med dirigent, leder og nestleder vurdere opplæringstilbud til korpsets medlemmer.
 • Korpslederen er også koordinator for korpsets Forvaltningskomite.

Denne komiteen består av:

 • Materialforvalter
 • Noteforvalter
 • Uniformsforvalter

Komiteen bør ha jevnlige møter for å koordinere virksomhet, aktiviteter og eventuelle innkjøp.

Sekretær

Sekretæren har følgende hovedoppgaver:

 • Skriver og distribuerer saksliste til styremøtene (basert på lederens kladd)
 • Refererer styremøter og distribuerer referatene.
 • Fører styre- og årsmøte protokollene.
 • Sørger for at alle beskjeder blir gitt til alle korpsmedlemmene
 • Henter og fordeler post.
 • Arkiverer alt som skal taes vare på i årets perm.
 • Lager korpsinformasjon og fordeler denne til hver familie så snart alle opplysninger foreligger om høsten.
 • Setter opp alle styre- og foreldrevakt lister.
 • Sekretæren er også koordinator for korpsets loppekomite. Denne komiteen har jevnlige møter for å planlegge og gjennomføre korpsets årlige loppmarked.

Kasserer

Kassereren har følgende hovedoppgaver:

 • Kasserer skal forestå korpsets regnskap, og skal oversende dette ferdig til de to valgte revisorer 14 dager før årsmøtet for revisjon.
 • Kasserer skal foreta alle innbetalinger og utbetalingsanvisninger i forbindelse med korpsets drift. Han/hun hefter også for korpsets kreditoransvar for varer og tjenester som er anskaffet av andre styremedlemmer.
 • Kasserer skal også prøve å holde styret informert om den økonomiske utvikling under driftsåret ved kopiering av bankutskrifter og kommentarer til disse.
 • Kasserer skal sende ut kontingentkrav to -2- ganger i året: 1 måned etter korpsstart om høsten og 2 måneder inn i det nye året. Forfall er 3 uker, purring foretas uinnskrenket. Ved videre purring skal det gies informasjon til styret, og saken skal følges opp i samarbeid med styrets leder.
 • Kasserer innestår for det økonomiske omløp inkludert mineralvannsalg, uniformseffekter etc.
 • Kasserer skal foreta innkjøp av rekvisita, nødvendig kontorutstyr, kaffe, mineralvann mm.
 • Kasserer skal foreta bestilling av statuetter, medaljer og gaver.
 • Kasserer skal utarbeide budsjettforslag i samarbeid med styrets leder.
 • Kassereren er også koordinator for korpsets Arrangements- og Økonomikomite. Denne komiteen skal ha jevnlige møter for å planlegge og gjennomføre inntektsgivende virksomhet.

Styremedlem

Styremedlemmet har ansvaret for loppekomiteen.

Varamedlem

Varamedlemmet har ingen særlige oppgaver i styret.

Medlemmene i Forvaltningskomiteen

Noteforvalter

Noteforvalter har følgende hovedoppgaver:

 • Sørge for at notearkivet alltid er ajour.
 • Distribuere noter til korpset. Originalnoter skal aldri deles ut, det skal tas kopi(er). Dirigent skal gi beskjed om hvilke noter som trengs, og hvor mange kopier som trengs til de ulike instrumentgruppene. Instruktører skal ha et ekstra sett. Hver gruppeleder får notene til sin gruppe og deler disse ut til musikantene.
 • Noteforvalteren skal samle inn gamle noter som dirigenten samler inn. Notene skal da sorteres, legges i partitur rekkefølge og arkiveres.

Materialforvalter

Materialforvalteren har følgende hovedoppgaver:

 • Føre kartotek over instrumentene så styret vet hvem som til enhver tid er i besittelse av hvilket instrument.
 • Påse at alle instrumentene er i orden til enhver tid, eventuelt besørge reparasjon av disse.
 • Bestille instrumenter og tilbehør i samråd med styret.

Uniformsforvalter

Uniformsansvarlig har følgende hovedoppgaver:

 • Sørge for at alle korpsmedlemmene har uniformer som passer.
 • Holde orden på uniformer og uniformseffekter.
 • Supplere uniformer og effekter etter behov.
 • Dele ut årsstjerner minimum 2 uker før 17 mai.
 • Med hjelp av andre styremedlemmer passe på at uniformer og uniformseffekter blir levert tilbake når medlemmer slutter.
 • Føre arkiv over hvem som har hva av uniformseffekter (inkludert størrelser).

case study for sale

Back to Top

Granly Skolekorps

 • Postboks 17, 3199 Borre
 • styret@granlyskolekorps.no
 • Konto: 7159.05.23121
 • Leder: Kristine Ynnesdal
 • Telefon: 41 23 59 01