Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Vedtekter.

§ 1 Navn

1.1 – Foreningens navn er Borre Vel. Foreningen ble første gang stiftet 8.juni 1948. (Endret på årsmøtet 15.03.16).

§ 2 Formål og virkemidler

2.1 – Ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt bomiljø. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

2.2 – Foreningen er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

2.3 – Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4 – Foreningen skal ivareta stedets interesser som hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

2.5 – Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

2.6 – Velforeningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon.

§ 3 Velforeningens geografiske område

3.1 – Velforeningens område er slik: Omfatter husstander fra Bakkenteigen i sør til Vollhøyden i nord. Videre fra Steinbrygga i øst til Vestre Sande i vest.

§ 4 Juridisk person

4.1 – Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk organisasjon med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5 Medlemskap

5.1 – Enhver myndig person som bor innen området kan ble medlem. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål.

5.2 – Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renommé, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet.

5.3 – Ved utmelding eller eksklusjon refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 6 Kontingent

6.1 – Årsmøtet fastsetter medlems- kontingenten.

§ 7 Årsmøte

7.1 – Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel på nettside/sosiale medier/oppslagstavle. Forslag må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet skal fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2 – Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme.

7.3 – Årsmøtet behandler årsmelding, revisorbekreftet regnskap, budsjett og innkomne forslag. Videre valg av minst 5 styremedlemmer, ett varamedlem, en revisor, valgkomite på to medlemmer og opprettelse av eventuelle komiteer.

7.4 – Det velges en dirigent til å lede årsmøtet og en referent. Årsmøtets referat tilgjengeliggjøres for samtlige medlemmer.

7.5 – Styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at minst to er på valg hvert år. Varamedlem og revisor velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

7.6 – Stemmegivningen på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmegivning foregår ved håndsopprekning dersom ingen motsetter seg det. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).

7.7 – Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

7.8 – Revisor og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

8.1 – Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 50 medlemmer kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

§ 9 Velforeningens ledelse (styret)

9.1 – Velforeningen ledes av et styre som foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmet kan møte på samtlige styremøter.

9.2 – Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
2. Stå for foreningens daglige ledelse og ivareta felles interesser overfor andre instanser.
3. Forvalte foreningens eiendeler/eiendom, herunder føre protokoll med foreningens økonomi.
4. Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
5. Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
6. Representere foreningen utad.

9.3 – Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

9.4 – Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

9.5 – Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler etter framlagt budsjett på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av et styremedlem og kasserer før utbetaling.

9.6 – Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

9.7 – Styremedlemmer som trer ut av styret plikter å innlevere all dokumentasjon som vedrører velforeningen og som er av viktighet for foreningens videre virksomhet til leder. Styret plikter at protokoller og annen dokumentasjon sikres ved sikker arkivering.

§ 10 Vedtektsendringer

10.1 – Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§ 11 Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

11.1 – Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre.

11.2 – Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse forvaltes av avviklingsstyret slik at formuen benyttes til tiltak som er sammenfallende med foreningens formål som nevnt i § 2. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

11.3 – Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 10). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over.

11.4 – Dersom foreningen sammensluttes med andre foreninger, overføres foreningens arkiv og dokumenter til den nye foreningen.

11.5 – Dersom foreningen oppløses skal foreningens arkiv og dokumenter leveres til arkivdepotinstitusjon, Lokalarkivet eller Fylkesarkivet. Dette gjelder også dokumenter omtalt i § 9.7.

[wpdm_package id=’628′]

Back to Top

Granly Skolekorps

  • Postboks 17, 3199 Borre
  • styret@granlyskolekorps.no
  • Konto: 7159.05.23121
  • Leder: Kristine Ynnesdal
  • Telefon: 41 23 59 01