Telefon: 932 10 597 - E-post: leder@granlyskolekorps.no

Korpsets Lover.

Sist endret i ordinært årsmøte 22 mars 2000.

§ 1 – Organisasjon

Granly Skolekorps (tidligere Granly Guttemusikkorps) er stiftet 28 mai 1923, og står tilstuttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Vestfold krets.

§ 2 – Formål

Granly Skolekorps har som formål å fremme interesse for og utøvelse av musikk blandt medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

§ 3 – Oppgaver

Granly Skolekorps skal:

 • Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill
 • Arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers
 • Når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband m.m.

§ 4 – Medlemskap

A) Medlemmer og andre interesserte kan etter skriftlig søknad tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.

B) Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem i Norges Musikkorps Forbund (NMF).

C) Korpset følger Norges Musikkorps Forbunds til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser.

D) Utmeldinger skal være skriftlige, og fratreden skal fortrinnsvis skje med skoleårets slutt. Skyldig kontigent skal være innbetalt før utmeldelsen godtas. Ved utmelding av skolekorpset meldes også medlemmet ut av Norges Musikkorps Forbund.

E) Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, kan tillates av styret. En forutsetning for deltakelse i andre korps er at medlemmet har fylt 15 år og at forpliktelsene overfor Granly Skolekorps skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner.

§ 5 – Plikter

A) Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til korpsets øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent eller korpsleder varsles, om mulig i god tid på forhånd.

B) Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødesløs behandling av korpsets eiendeler.

C) I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å adlyde ledelsen og instruktørene. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.

D) Den til enhver tid fastsatte kontigent skal betales i rett tid.

E) Alle medlemmer plikter å følge korpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

F) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende skjema. Ved endring av de registrerte opplysningene skal medlemmene snarest mulig gi beskjed til korpsets styre. Opplysningene gies videre til NMF for registrering i deres database. Det gies ikke adgang til å reservere seg mot slik registrering.

G) Ved misligholdelse av denne paragraf får medlemmet skriftlig advarsel. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler eller vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom, i grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret av Norges Musikkorps Forbund.

§ 6 – Kontigent

A) Medlemskontigentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

B) Korpset skal betale kontigent til Norges Musikkorps Forbund (NMF) innen 1 februar. Kontigenten regnes ut etter korpsets medlemstall pr 1 november.

§ 7 – Arbeidet i korpset

A) Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleåret, med avbrudd for skoleferiene.

B) Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, f.eks. aspiranter, juniorkorps, seniorkorps og drillkorps. Aspiranter regnes som utøvende medlemmer.

C) Korpset skal ha en tillitsvalgt-ordning med en tillitsvalgt for hver 20 utøvende medlem. (I blandede korps taes hensyn til kjønnsrolledeling ved valgt av tillitsvalgte). Er det 2 eller fler tillitsvalgte skal det velges en hovedtillitsvalgt.

D) Ikke utøvende medlemmer av korpset har til oppgave å sørge for det økonomiske grunnlag for korpsets drift.

§ 8 – Dirigenter / Instruktører

Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov. Om en av partene ønsker det, opprettes en kontrakt i henhold til NMF’s retningslinjer. Det skal foreligge instruks for dirigenten og for instruktørene.

§ 9 – Årsmøtet

A) Årmøtet er korpsets høyeste myndighet. Det skal normalt holdes innen utgangen av mars måned, eller innen annen frist angitt av Norges Musikkorps Forbunds lover. Innkalling skal skje med minst to ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

B) Medlemmer som har fylt 15 år har tale- forslags og stemmerett på årsmøtet. Medlemmer under 15 år har tale- og forslagsrett. For disse kan en foresatt møte med tale, forslags og stemmerett. Representanter fra Norges Musikkorps Forbund har talerett på årsmøtet.

C) De som velges må være 15 år når de tiltrer.

Sakslisten skal inneholde følgende punkter:

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Budsjett for kommende år
 5. Kontigenter for utøvende og ikke utøvende medlemmer
 6. Saker som legges frem av styret
 7. Innkomne forslag
 8. Valg på styre med vararepresentanter, revisorer og valgkomite

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 10 – Styret

A) Korpsets styre består av minimum syv -7- maksimum ni -9- medlemmer, samt to varamenn/kvinner. Den første av disse har møterett, men ikke stemmerett. En representant fra eventuelle interessegrupper har møterett, men ikke stemmerett. Hovedtillitsvalgt for korpset er automatisk medlem av styret. Lederen velges ved særskilt valg og for ett -1- år av gangen. Styret velger innen sin midte nestleder, økonomiansvarlig, korpsansvarlig styremedlem og sekretær, hvis ikke slik fordeling gjøres av årsmøtet. Organiseringen av uniformsansvarlig, instrumentansvarlig og noteansvarlig avgjøres av styret. Foruten disse velges to -2- revisorer og en valgkomite på tre -3- personer. Alle med funksjonstid på to -2- år. Halvparten velges hvert år.

B) Styremøter holdes så ofte det ansees nødvendig, men minst en gang pr. måned utenom feriene. Styret er beslutningsdyktig når minst fem -5- medlemmer er til stede. I ikke fulltallige møter må saker avgjøres enstemmig for å være gyldige. Ved dissens må sakene foreligges et fulltallig styre. Korpsets dirigent kan innkalles til styremøtene uten stemmerett.

C) Til støtte i sitt arbeid har styret anledning til å opprette et ønskede antall underkomiteer.

§ 11 – Æremedlemskap

Styret kan utnevne æresmedlemskap og tildele hederstegn etter gjeldende statutter vedtatt på årsmøtet.

§ 12 – Oppløsning

A) Oppløsning av korpset kan kun foretas av to påhverandre følgende årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall.

B) I tilfelle oppløsning ska korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til nytt korps er opprettet skal denne konto disponeres av kulturstyret i kommunen. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.

C) Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme hvem korpsets midler og eiendom skal overføres til hvis ikke nytt korps er etablert etter et definert antall år.

§ 13 – Utmelding av Norges Musikkorps Forbund

Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund (NMF) må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig, og sendes NMF via Vestfold krets senest 15 november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1 januar neste år. Ved utmedling tapes all rett til NMS’s ytelser, tilbud og verdier.

§ 14 – Vedtekstendring

A) Uenighet eller tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret i Norges Musikkorps Forbund med forbundsstyret som ankeinstans.

B) Endringer i disse vedtektene kan kun fattes på ordinært årsmøte og må være vedtatt med 2/3 flertall.

Back to Top

Granly Skolekorps

 • Postboks 17, 3199 Borre
 • styret@granlyskolekorps.no
 • Konto: 7159.05.23121
 • Leder: Kristine Ynnesdal
 • Telefon: 41 23 59 01